Vua Thiên Long - Tuyệt Đỉnh Cầy Cuốc
Vua Thiên Long - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  LynhCo
  64
  Tiêu Dao
  2
  VuongGIa
  52
  Võ Đang
  3
  #cFF0000#bt Nh
  40
  Thiên Long
  4
  CngAnX
  33
  Tiêu Dao
  5
  #-08#cFF0000#bHu Ngha
  32
  Võ Đang
  6
  Crystal
  29
  Thiên Long
  7
  F6
  27
  Tiêu Dao
  8
  ЪThin
  20
  Võ Đang
  9
  #b#P#ec0000Fng Hoa Ъ Qun
  18
  Tiêu Dao
  10
  ThngCui
  17
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private